Trang chủ > Máy thở & Máy trợ thở

Máy thở & Máy trợ thở

Máy thở & Máy trợ thở

Máy thở & máy trợ thở

Công ty Metran (Japan) thuộc quyền sở hữu của TS Trần Ngọc Phúc, Việt kiều Nhật và là người sở hữu bằng sáng chế, cùng đơn vị bán máy trợ thở ELICIAE MV-20.

Công ty Medicom, cùng đồng hành với Nhịp thở Quê hương bằng cách giảm giá bán 50%, và cứ bán cho các nhà tài trợ 10 máy lại tham gia từ thiện, tài trợ 01 máy cho các bệnh viện.

Máy thở & Máy trợ thở